Nhấn vào theo dõi chúng tôi để cập nhật các bài viết mới nhất. Theo dõi!

Document

Two button in single line

<div class='btnF'>
 <a class='button' href='url_is_here'><i class='icon demo'></i>Title_link</a>
 <a class='button' href='url_is_here'><i class='icon dl'></i>Download</a>
</div>

Automatic Colored Syntax Highlighter

<div class='pre hl notranslate' data-text='.html'>
 <pre style='white-space:pre-wrap; max-height:none;'>Your_code_is_here</pre>
</div>
<div class='pre hl language-javascript notranslate' data-text='.js'>
 <pre style='white-space:pre-wrap; max-height:none;'>Your_code_is_here</pre>
</div>

Button

<div class='btnF'>
 <a class='button ln' href='url_is_here'>Demo</a>
 <a class='button' href='url_is_here'><i class='icon dl'></i>Download</a>
</div>

MultiTabs Syntax Highlighter

Your_code_is_here
Your_code_is_here
Your_code_is_here
<div class='pre tb'>
 <!--[ Active function ]-->
 <input class='prei hidden' id='preT-1' type='radio' name='preTab' checked>
 <input class='prei hidden' id='preT-2' type='radio' name='preTab'>
 <input class='prei hidden' id='preT-3' type='radio' name='preTab'>
 <!--[ Header/title ]-->
 <div class='preH tbHd scrlH'>
  <!--[ Change atribute data-text='...' to replace title ]-->
  <label for='preT-1' data-text='HTML'></label>
  <label for='preT-2' data-text='CSS'></label>
  <label for='preT-3' data-text='JS'></label>
 </div>

 <!--[ Content ]-->
 <div class='preC-1'>
  <pre>Your_code_is_here</pre>
 </div>
 <div class='preC-2'>
  <pre>Your_code_is_here</pre>
 </div>
 <div class='preC-3'>
  <pre>Your_code_is_here</pre>
 </div>
</div>

Toggle Content or Accordion

Title_is_here

Your_text_is_here.

Title_is_here

Your_text_is_here.

<!--[ Accordion start ]-->
<div class='showH'>
 <!--[ Accordion line 1 ]-->
 <details class='ac'>
  <summary>Title_is_here</summary>
  <div class='aC'>
   <p>Your_text_is_here.</p>
  </div>
 </details>
 
 <!--[ Accordion line 2 ]-->
 <details class='ac alt'>
  <summary>Title_is_here</summary>
  <div class='aC'>
   <p>Your_text_is_here.</p>
  </div>
 </details>

 ...
 
 ...
</div>

Countdown Download Box

Music_Wallpaper.png Music 3.05MB 1920×1080 .png
<div class='dldCo' id='download1'>
 <div class='dldBx'>
  <div class='dldTp'>
   <div class='dldIm' data-text='.png' style='background-image:url(image_url_here)'>
    <svg class='dldSv' viewBox='0 0 34 34'>
     <circle class='b' cx='17' cy='17' r='15.92' />
     <circle class='c dldPg' cx='17' cy='17' r='15.92' />
    </svg>
   </div>
   <div class='dldIn'>
    <span data-text='Name'>Music_Wallpaper.png</span>
    <span data-text='Category'>Music</span>
    <span data-text='Size'>3.05MB</span>
    <span data-text='Resolution'>1920×1080</span>
    <span data-text='Extension'>.png</span>
   </div>
  </div>
  <button onclick='download("#", "10", "false", "#download1")' class='dldBt dldDl'><svg class='line' viewBox='0 0 24 24'><polyline points='8 17 12 21 16 17'/><line x1='12' x2='12' y1='12' y2='21'/><path d='M20.88 18.09A5 5 0 0 0 18 9h-1.26A8 8 0 1 0 3 16.29'/></svg></button>
  <button class='dldBt dldRt'><svg class='line' viewBox='0 0 24 24'><polyline points='23 4 23 10 17 10'/><path d='M20.49 15a9 9 0 1 1-2.12-9.36L23 10'/></svg></button>
 </div>
 <div class='dldSl'>
  <div class='dldMe'></div>
 </div>
</div>

Music Player

<div id='musicPlayer'></div>
<script>
 /*<![CDATA[*/
 /* Music Player Tracks */
 var playerTracks = [{
   name: "Track_title_here",
   artist: "Artist_names_here",
   cover: "https://raw.githubusercontent.com/.../name.jpg",
   source: "https://raw.githubusercontent.com/.../name.mp3"
  },
  {
   name: "Track_title_here",
   artist: "Artist_names_here",
   cover: "https://raw.githubusercontent.com/.../name.jpg",
   source: "https://raw.githubusercontent.com/.../name.mp3"
  },
  {
   name: "Track_title_here",
   artist: "Artist_names_here",
   cover: "https://raw.githubusercontent.com/.../name.jpg",
   source: "https://raw.githubusercontent.com/.../name.mp3"
  },
  {
   name: "Track_title_here",
   artist: "Artist_names_here",
   cover: "https://raw.githubusercontent.com/.../name.jpg",
   source: "https://raw.githubusercontent.com/.../name.mp3"
  }
 ];
 /*]]>*/
</script>

Lazy YouTube Video

<!--[ Lazy youtube ]-->
<div class='ytShdw'>
 <div class='lazyYt' data-embed='Youtube_video_ID'>
  <div class='play'>
   <svg viewbox='0 0 213.7 213.7'><polygon class='t' points='73.5,62.5 148.5,105.8 73.5,149.1'></polygon><circle class='c' cx='106.8' cy='106.8' r='103.3'></circle></svg>
  </div>
 </div>
</div>
Đồng ý cookie
Chúng tôi cung cấp cookie trên trang web này để phân tích lưu lượng truy cập, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
Trang web bị chặn
Xin lỗi! Trang web này không có sẵn ở quốc gia của bạn.